pompowanie wody wprost z wykopu polaczone jest z duzymi trudnosciami

Przy bardzo dużym dopływie wody do wykopu trudno jest zapobiec opisanym wyżej podmyciom ścian wraz z towarzyszącymi temu skutkami. Praktycznie biorąc, sposób ten można stosować jedynie w przypadku, gdy przepuszczalność gruntu, określona współczynnikiem filtracji Darcy dla gruntów niespoistych waha się w granicach 1 > «» 10-3 cm/sek co odpowiada gruntom piaszczystym (piaskom o różnym uziarnieniu od gruboziarnistych do pylastych). Przy gruntach pylastych o współczynniku filtracji mniejszym od podanej wyżej wielkości , tj. przy k < 10-3 cm/sek - pompowanie wody wprost z wykopu połączone jest z dużymi trudnościami i często zachodzą okoliczności opisane wyżej, czyli następuje wymywanie gruntu spoza ścian wykopu. W gruntach spoistych sposób ten stosuje się bez większych trudności, gdyż dopływ wody jest tu zwykle nieznaczny. Opisane wyżej trudności nie zachodzą przy stosowaniu depresji zwierciadła wody gruntowej przez pompowanie wody ze studni bocznych; sposób ten jest zazwyczaj bardziej kosztowny niż pompowanie wody wprost z wykopu. 6. 2. [hasła pokrewne: mopr lublin zemborzycka, styropian yetico, instalbud żywiec ]

Powiązane tematy z artykułem: instalbud żywiec mopr lublin zemborzycka styropian yetico