Powierzchnie ogrzewalne wszystkich grzejników

Powierzchnie ogrzewalne wszystkich grzejników z rur gładkich dla określonego pomieszczenia inwentarskiego obliczyć można ze wzoru: gdzie: Fg – obliczeniowa powierzchnia ogrzewalna grzejnika z rur gładkich [m2], Q – strumień ciepła z instalacji ogrzewczych wJ, – współczynnik korygujący, S1 – współczynnik uwzględniający wpływ osłony i usytuowanie grzejnika, S2 – współczynnik przesłaniania, SJ – współczynnik uwzględniający ochłodzenie wody k – współczynnik przenikania ciepła dla grzejnika [w/(m2oc)]. Określa się go z następującej zależności: k = 2,2 d-O,12 TO,29 gdzie: d – średnia zewnętrzna rury [m], T – różnica średniej temperatury wody i temperatury pomieszczenia [oC]. Poszczególne wielkości dobiera się wg norm (np. PN-75/S-02901 i jej w przyszłości nowelizacji). Zależność (5.2) jest słuszna dla pionów świecowych, natomiast obliczanie grzejników z rur gładkich wg tego wzoru jest obciążone błędem. 6. PONOWNE WYKORZYSTANIE ENERGII CIEPLNEJ DO OGRZEWANIA Wyodrębnienie stosunkowo skromnych informacji na powyższy temat w oddzielny rozdział wynikało z potrzeby podkreślenia rangi problemu, który został już z powodzeniem rozwiązany w wielu krajach. Dotychczas rozważane były zagadnienia odprowadzania i doprowadzania ciepła, tu za podane zostaną informacje o zawracaniu z powrotem do budynku ciepła odpływającego wraz z powietrzem wentylacyjnym. Do tego celu służą wymienniki do ponownego wykorzystania energii cieplnej, nazywane różnie rekuperacyjnymi lub regeneracyjnymi. [więcej w: bylinowy raj prysznicowe, bylinowy raj, olx bielsko biała ]

Powiązane tematy z artykułem: bylinowy raj olx bielsko biała olx żnin