Etyloceluloza spotykana w handlu nigdy nie jest produktem calkowitego podstawienia

Etyloceluloza spotykana w handlu nigdy nie jest produktem całkowitego podstawienia; na każdą podstawową cząsteczkę glukozy w polimerze przypada od 2 do 2,5 grup etylowych. Ciekawe jest, że pochodne celulozy mają budowę ,podobną do budowy kauczuku naturalnego, gdyż ich cząsteczki składają się z powtarzających się cząsteczek podstawowych połączonych w długie łańcuchy, Etylocelulozę otrzymuje się w ten sposób, że na odpadki nasion bawełny działa się najpierw stężonym roztworem wodorotlenku sodowego, co prowadzi do powstania alkalicelulozy, Pod działaniem wodorotlenku sodowego wygląd zewnętrzny odpadków nasion bawełny nie ulega większej zmianie. Na otrzymaną alkalicelulozę działa się następnie gazowym chlorkiem etylu pod ciśnieniem, w wyniku czego atomy sodu ulegają podstawieniu przez grupę etylową dając etylocelulozę. Proces prowadzi się przy bardzo ścisłej kontroli, co zapobiega niepożądanemu rozbiciu cząsteczek celulozy i umożliwia ekonomiczne prowadzenie procesu alkilowania. Po ukończeniu reakcji otrzymany produkt wymywa się dużą ilością wody w celu usunięcia wszystkich rozpuszczalnych składników, Różne gatunki etylocelulozy. Continue reading „Etyloceluloza spotykana w handlu nigdy nie jest produktem calkowitego podstawienia”

Tworzywa oraz blony sporzadzane z materialów o duzej lepkosci sa bardziej sprezyste i mocniejsze niz sporzadzane z materialów o mniejszej lepkosci

Materiały o większej zawartości grup etoksylowych, wahającej się w granicach od 48 do 49,5010. Są rozpuszczalne w większej ilości rozpuszczalników, są bardziej odporne, na działanie wody, posiadają -niższą temperaturę mięknięcia i łatwiej się mieszają z innymi materiałami, Są one przy tym mniej sprężyste niż materiały o mniejszej zawartości grup etoksylowych. Oprócz zawartości grup etoksylowych, na własności materiału wpływa jego lepkość. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że zawartość grup etoksylowych jest uzależniona od chemicznego składu, lepkość zaś jest funkcją budowy polimeru. Innymi słowy, lepkość jest uzależniona w pierwszym rzędzie od ciężaru cząsteczkowego, czyli od liczby podstawowych cząsteczek glukozy wchodzących w skład przeciętnego łańcucha polimeru. Continue reading „Tworzywa oraz blony sporzadzane z materialów o duzej lepkosci sa bardziej sprezyste i mocniejsze niz sporzadzane z materialów o mniejszej lepkosci”

Wlasnosci etylocelulozy

Własności etylocelulozy. Ze wszystkich pochodnych celulozy etyloceluloza posiada najmniejszy ciężar właściwy. Ponieważ jej gęstość wynosi 1,44, koszt jej w przeliczeniu na jednostkę objętości jest stosunkowo niewielki. Błony można sporządzać z roztworów etylocelulozy; odznaczają się one wyjątkowo dużą sprężystością, którą zachowują w dużym zakresie temperatur. Bardzo ważną zaletą błon sporządzonych z etylocelulozy jest to, że nawet w niskich temperaturach, jak na przykład w temperaturze -400C, są one rozciągliwe i odporne na wstrząsy. Continue reading „Wlasnosci etylocelulozy”

Dachówka karpiówka

Dachówka karpiówka . Nazwa jej pochodzi stąd, że wyglądem przypomina łuskę karpia. Górna powierzchnia dachówki zaopatrzona jest w płytkie żłobki, ułatwiające spływ wody deszczowej. W górnej spodniej części dachówki znajduje się nosek do zawieszania jej na łacie. Zależnie od prawidłowości kształtów, barwy i uszkodzeń dachówkę dzieli się na dwa gatunki. Continue reading „Dachówka karpiówka”

Saczki maja rózne srednice

W górnej części gąsiora znajduje się mały otwór do przybijania gwoździem lub przywiązywania drutem do kalenicy. W celu odwodnienia pól i terenów podmokłych używa się sączków lub drenów, które układa się w kanałach odwadniających. Do kanałów tych woda dostaje się przez styki między sączkami i odpływa dzięki odpowiedniemu spadkowi kanałów. Sączki mają różne średnice – 40-300 mm. Długość rurki wynosi 330 lub 500 milimetrów, grubość ścianek w zależności od średnicy – 9-35 mm. Continue reading „Saczki maja rózne srednice”

wielkosci parcia bocznego na obudowe tuneli

W skałach i gruntach spoistych suchych wielkość Hp może być zmniejszona o 50010. Wielkość Hp dla różnych rodzajów górotworu, w którym są wykonywane roboty tunelowe, podając jednocześnie wskazówki co do wielkości parcia bocznego na obudowę tuneli. Przy korzystaniu, z wyżej podanych wzorów do określenia pionowych obciążeń kanałów budowanych metodami tunelowymi należy pamiętać o uprzednio podanych uwagach, dotyczących zakresu stosowania wzorów uwzględniających redukcję, obciążeń. Szczególnie należy zwracać uwagę na szczelne zapełnianie luzów za, obudową tunelu powstałych podczas robót tunelowych. Luzy te, szczególnie w górnej części przekroju, prowadzą do znacznego wzrostu obciążenia sklepienia kanałów; mogą one być przyczyną osiadania gruntu aż do powierzchni ulicy. Continue reading „wielkosci parcia bocznego na obudowe tuneli”

W budownictwie inwentarskim moze znalezc zastosowanie w przyszlosci aparat typu NP do nawiewu przewodowego

W budownictwie inwentarskim może znaleźć zastosowanie w przyszłości aparat typu NP do nawiewu przewodowego, oczywiście przy podobnych zastrzeżeniach, co do zabezpieczenia go przed korozją, jak dla aparatu typu AGP. Jego część grzewcza to nagrzewnica dwu, trzy- lub czterorzędowa. Część powietrzna składa się z bębnowego wentylatora z przekładnią pasową oraz z filtru powietrzne i przepustnic pozwalających na prowadzenie procesu mieszania powietrza zewnętrznego z wewnętrznym. W budynkach inwentarskich można uprościć ten zespół i zrezygnować ewentualnie z filtra i przepustnic do recyrkulacji. 5.5.3. Continue reading „W budownictwie inwentarskim moze znalezc zastosowanie w przyszlosci aparat typu NP do nawiewu przewodowego”

WPLYW ENERGII CIEPLNEJ NA MIKROKLIMAT

WPŁYW ENERGII CIEPLNEJ NA MIKROKLIMAT W poprzednich rozdziałach przedstawiono rolę poszczególnych czynników w kształtowaniu mikroklimatu w budynkach dla zwierząt. Z łatwością daje się zauważyć, że o parametrach mikroklimatu decyduje energia występująca w procesie wymiany ciepła w danym obszarze powietrza wewnętrznego. Tak, więc, budynek inwentarski z jego kształtem zewnętrznym, oporami termicznymi przegród zewnętrznych oraz parametrami powietrza wewnętrznego można opisać strumieniem ciepła traconego przez przegrody zewnętrzne Qb. Natomiast warunki środowiskowe, łącznie z ,odpowiednim poziomem wilgoci i stanem zanieczyszczeń chemicznych, ustalają dany strumień powietrza wentylacyjnego, który wyprowadza z budynku strumień energii cieplnej Q o natężeniu strumieni energii cieplnej Qb i Qw decyduje następny czynnik, czyli klimat zewnętrzny. Natomiast obsada zwierzęca stanowi również dla mikroklimatu strumień energii cieplnej O k. Continue reading „WPLYW ENERGII CIEPLNEJ NA MIKROKLIMAT”

TENDENCJE DO ZMNIEJSZANIA STRUMIENIA ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ DO BUDYNKU Z INSTALACJI OGRZEWCZEJ

TENDENCJE DO ZMNIEJSZANIA STRUMIENIA ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ DO BUDYNKU Z INSTALACJI OGRZEWCZEJ W rozdziale 5 przedstawione zostały wyjątkowo trudne sytuacje w zakresie ogrzewania krajowych budynków dla zwierząt. Odpowiednie dla nich i wykorzystywane powszechnie za granicą paliwa ciekłe i gazowe lub energia elektryczna są tu całkowicie niedostępne. Stosowanie w wiejskich kotłowniach węgla jest powodem wcześniej już opisanych licznych kłopotów, ale najważniejszy z nich polega na tym, że jego dostawy z roku na rok będą przypuszczalnie mniejsze. Już obecni część budynków z instalacją ogrzewczą jest nieogrzewana lub niedostatecznie ogrzewana z braku paliwa. Są to jednak odrębne zagadnienia z obszarów awaryjnego ogrzewania obiektów lub stosunkowo krótkotrwałego doprowadzania ciepła. Continue reading „TENDENCJE DO ZMNIEJSZANIA STRUMIENIA ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ DO BUDYNKU Z INSTALACJI OGRZEWCZEJ”

Budownictwo i architektura : Nowe zdjęcia do Biblioteki firmy Mecanoo w Birmingham

Dzięki uprzejmości firmy Mecanoo Wraz z nadejściem pierwszej rocznicy rozpoczęcia prac budowlanych w Bibliotece Birmingham, nowe obrazy projektowe udostępnione dzisiaj oferują pierwsze spojrzenie w budynku.
Teraz, gdy główne rdzenie budynku są już na miejscu, a konstrukcje niższych kondygnacji zaczynają nabierać kształtu, obrazy, wykonane przez architektów Mecanoo, dostarczają członkom społeczeństwa podglądu tego, czego można się spodziewać, gdy biblioteka otworzy swoje drzwi w 2013 r.
Więcej zdjęć i informacji prasowych po przerwie.
Dwa nowe obrazy przedstawiają koncepcję nowego amfiteatru plenerowego na Placu Stulecia, a także pierwsze spojrzenie na środkową rotundę wewnątrz biblioteki.
Dzięki uprzejmości firmy Mecanoo Działającej jako główny punkt centralny budynku, centralna rotunda ma zapierającą dech w piersiach ścianę książek na kilku piętrach, a obraz przedstawia ulepszone środowisko z przyjazną dla użytkownika zasadą. Continue reading „Budownictwo i architektura : Nowe zdjęcia do Biblioteki firmy Mecanoo w Birmingham”