Laktopreny

Laktopreny. Ostatnio opracowano nową grupę elastycznych materiałów, które również oparto na estrach kwasu akrylowego. Nazwa tych polimerów pochodzi stąd, że podstawowym materiałem do ich produkcji jest kwas mlekowy. Polimery te posiadają bardzo duże znaczenie, gdyż kwas mlekowy można otrzymywać bezpośrednio z pewnych odpadków roślinnych, z węglowodanów oraz z innych naturalnych produktów (melas, zboże, cukier, nafta, węgiel). Z samych tylko węglowodanów można otrzymać dwa razy tyle pochodnych co z butadienu. Continue reading „Laktopreny”

Polimery akrylanu etylu wulkanizowano stosujac nadtlenek benzoilu

Mast, Rehberg, Dietz oraz Fisher podali proporcje, w jakich należy stosować wulkanizujący się składnik do sporządzania żywic akrylowych. Między innymi kopolimeryzowali oni akrylan etylu z niewielkimi ilościami nitrylu kwasu akrylowego, akrylanem m-cyjanoetylu itp. Otrzymane polimery o własnościach kauczuku posiadały przeważnie dobrą przyczepność i z łatwością poddawały się przeróbce na walcach. Wulkanizację prowadzili oni przy użyciu nadtlenku benzoilu, siarki, dwuoksymu p-chinonu, minii ołowianej oraz różnych organicznych przyśpieszaczy. Polimery akrylanu etylu wulkanizowano stosując nadtlenek benzoilu, jednak otrzymano lepsze produkty przy dodawaniu dwuoksymu chinonu. Continue reading „Polimery akrylanu etylu wulkanizowano stosujac nadtlenek benzoilu”

Laktopren EV

Mast, Smith i Fisher prowadzili kopolimeryzację akrylanu etylu z niewielkimi ilościami maleinianu allilu, po czym otrzymane polimery wulkanizowali przy zastosowaniu różnych substancji. Najlepsze wyniki dała wulkanizacja bezsiarkowa. Maleinianu allilu używano w ilości od l do 5%. Fisher, Mast, Rehberg i Smith badali zachowanie się polimerów estrów kwasu akrylowego zawierających niewielkie ilości wielofunkcyjnych monomerów, jak butadienu, izoprenu oraz maleinianu allilu. W pewnych warunkach otrzymywano miękkie kopolimery o własnościach kauczuku, które można było łatwo mieszać z napełniaczami, z siarką oraz przyśpieszaczami. Continue reading „Laktopren EV”

Mozliwosci zastosowanie Laktoprenu

Wprawdzie, jak twierdzi Fisher, kauczuki butadienowe oraz elastomery akrylowe są podobne do siebie pod względem budowy, gdyż cząsteczki tych polimerów zbudowane są w postaci długich łańcuchów złożonych z atomów węgla, różnią się jednak tym, że kauczuki butadienowe posiadają wiązania olefinowe, lecz nie zawierają grup estrowych, a elastomery akrylowe posiadają grupy estrowe, lecz nie posiadają wiązań olefinowych. Budowa cząsteczek ma bezpośredni wpływ zarówno na własności polimerów, jak i ich produktów wulkanizacji. Wiązania olefinowe, których obecność umożliwia wulkanizację polimerów butadienu oraz kauczuku naturalnego, powodują to, że materiały te są bardzo podatne na utlenianie oraz starzenie. W przeciwieństwie do tych polimerów Laktopren, który nie posiada wiązań olefinowych, jest odporny na utlenianie oraz na działanie wpływów atmosferycznych. Odporność Laktoprenu na działanie olejów jest spowodowana prawdopodobnie obecnością grup estrowych zawierających atomy tlenu. Continue reading „Mozliwosci zastosowanie Laktoprenu”

Zaleznie od wielkosci promienia komina cegla kominówka ma rózne wymiary

Zależnie od wielkości promienia komina cegła kominówka ma różne wymiary. Według normy PN/B-310 zostały ustalone cztery zasadnicze typy cegieł kominowych: typ I A dla kominów o promieniu zewnętrznym r = 600 mm, typ II B dla r = 800 mm, typ III C dla r = 1100 mm i typ IV D dla r = 1800 mm. W każdym z tych typów jest 5 formatów długości 300, 250, 200, 150 i 100 mm. Wysokość cegły wynosi dla wszystkich typów 90 mm. Płytki okładzinowe otrzymuje się przez przepołowienie młotkiem murarskim na połowy cegieł o wymiarach jak z otworami w środku. Continue reading „Zaleznie od wielkosci promienia komina cegla kominówka ma rózne wymiary”

Plytki klinkierowe do posadzek maja powierzchnie górna gladka

Płytki klinkierowe do posadzek mają powierzchnię górną gładką, rowkowaną lub prążkowaną. Płytki prążkowane i rowkowane stosuje się w bramach lub podwórkach. Cegły licowe są to normalne cegły pełne lub z otworami (dziurawki), wykonane ze specjalnie dobranej gliny różnych kolorów, dobrze wypalone i odznaczające się dużą wytrzymałością (co najmniej 200 kG/cm2). Do gzymsów, podokienników itp. wyrabiane są na zamówienie licówki specjalne. Continue reading „Plytki klinkierowe do posadzek maja powierzchnie górna gladka”

Przekrój pustaka

Przekrój pustaka odpowiada wymiarom podstawy normalnej cegły, co umożliwia wykonywanie kanałów wentylacyjnych i w ściance grubości 1/2 cegły . Podobnie jak w pustakach kominowych pewna część pustaków wentylacyjnych ma otwory w postaci kratki wentylacyjnej. Do budowy stropów stosowane są najczęściej pustaki ceramiczne Akermana. Pustaki te nie tworzą konstrukcji nośnej, lecz służą tylko do wypełnienia pustych miejsc między Pustak stropowy Akermana: a i b) znormalizowany typ pustaka, pustak z kanalikiem do przewodów elektrycznych żeberkami w stropach żelbetowych. Według PN/B-12005 przewidziane są do produkcji 4 typy pustaków różniące się wysokością: Przewidziany do produkcji typ pustaka Akermana o nieco innym przekroju. Continue reading „Przekrój pustaka”

Kanaly buduje sie zazwyczaj na terenie miejskim zabudowanym

Kanały buduje się zazwyczaj na terenie miejskim zabudowanym – wbijanie ścianek szczelnych nasunęłoby wobec tego wiele kłopotów, ponadto ścianki takie, utrzymując wysoki poziom wody gruntowej poza wykopem, są przyczyną upłynniania się gruntów na dnie wykopu podczas pompowania wody. Powstają wtedy charakterystyczne objawy tzw. stanu kurzawki, nawet przy gruntach gruboziarnistych, a stany kurzawkowe powodują wypływanie gruntu i jego rozluźnienie, bardzo trudne do opanowania na dnie wykopu. Ponadto przy stosowaniu ścianek szczelnych jest bardzo utrudniona budowa rozgałęzień sieci kanałów lub podłączeń do kanału. Z tych powodów nie zaleca się stosowania ścianek szczelnych przy budowie kanałów miejskich poniżej poziomu wody gruntowej. Continue reading „Kanaly buduje sie zazwyczaj na terenie miejskim zabudowanym”

Ogrzewania awaryjne

Ogrzewania awaryjne Dotychczas brak jest w kraju urządzeń mogących ogrzewać obiekty inwentarskie w krótkim okresie, przy założeniu paliwa stałego i koniecznej mobilności całej instalacji. W latach siedemdziesiątych, kiedy nie występowały jeszcze trudności w stosowaniu do celów ogrzewczych paliwa płynnego, taką rolę spełniały agregaty typu AGP, szczególnie AGP-50. Jest to przenośna dmuchawa ciepłego powietrza ogrzewana olejem. Konstrukcja tych agregatów była bardzo zbliżona do agregatu produkowanego przez firmę Aprilis 4 – Gepgyar typu OTM-160 oraz do wielu innych analogicznych propozycji zagranicznych. Oto kilka danych o krajowych agregatach rodziny AGP: – typ AGP-20; moc cieplna około 23 000 W, strumień podgrzanego czystego powietrza wentylacyjnego 1100 m3/h, rodzaj paliwa – olej napędowy zużycie paliwa – 2,25 kg/h, sprawność agregatu 88%, temperatura podgrzanego powietrza 100°C, długość 1250 mm, szerokość 375 mm, wysokość 515 mm oraz masa 45 kg; – typ AGP-50; moc cieplna około 60 000 W, strumień powietrza 2000 m3/h, zużycie oleju napędowego 6,0 kg/h, sprawność 83%, temperatura podgrzanego powietrza 120°C, długość 1840 mm, szerokość 610 mm, wysokość 850 mm oraz masa 46 kg: – typ AGP-80; moc cieplna około 80 000 W, strumień powietrza 13/h, zużycie oleju napędowego 10,0 kg/h, sprawność 80%, temperatura podgrzanego powietrza 130°C, długość 1970 mm, szerokość 610 mm, wysokość 910 mm oraz masa 171 kg. Continue reading „Ogrzewania awaryjne”