PROJEKTOWANIE ZIELENI W MIESCIE

1. Uwagi ogólne Poza zielenią znajdującą się na terenach mieszkaniowych, przemysłowych, na ulicach i placach publicznych, wszystkie miasta i osiedla powinny mieć tereny zielone, przeznaczone wyłącznie do użytku publicznego. Zadaniem zieleni w miastach jest: 1) zapewnienie właściwych warunków klimatycznych; 2) zapewnienie terenów wypoczynkowych, rozrywkowych, sportowych, użytkowanych przez wszystkich mieszkańców miasta lub przyjezdnych. Wielkość terenów zielonych określa się w stosunku do wielkości osiedli; jednakże przy normowaniu i projektowaniu zieleni należy uwzględnić warunki miejscowe, kształtujące się indywidualnie w poszczególnych miastach, a nawet dzielnicach. Przy ocenie czynników, towarzyszących projektowaniu zieleni, należy brać pod uwagę Wpływy dodatnie i ujemne. Continue reading „PROJEKTOWANIE ZIELENI W MIESCIE”

Zasady lokalizacji obiektów uzytecznosci publicznej

2. Zasady lokalizacji obiektów użyteczności publicznej Przy rozpatrywaniu zagadnienia lokalizacji obiektów użyteczności publicznej lub urządzeń usługowych należy rozwiązać dwa zadania: 1) ocenę lokalizacji istniejących urządzeń w celu wyprowadzenia wniosków co do ewentualnej jej zmiany, 2) właściwej lokalizacji nowych inwestycji w ramach planu ogólnego. Istotną cechą lokalizacji jest położenie projektowanego obiektu w stosunku do innych elementów miasta, względem których dany obiekt jest w pewnej zależności. Istnieją dwie zasadnicze grupy tych zależności; 1) pozytywna – dążąca do zbliżenia i powiązania obiektu z innymi elementami miasta, 2) negatywna – dążąca do oddalenia i odcięcia obiektu od innych elementów miasta. Przyczyny, które powodują wzajemne przybliżanie lub oddalanie różnych obiektów, mogą być natury: funkcjonalnej, higienicznej lub psychologicznej. Continue reading „Zasady lokalizacji obiektów uzytecznosci publicznej”

Urzadzanie mieszkan

Na wyższych .piętrach mogą się znajdować wszelkiego rodzaju biura. Urządzanie mieszkań w tych domach nie jest wskazane, jedynie część wyższych kondygnacja, może być przeznaczona na mieszkanie, lecz tylko dla osób pracujących w różnych zakładach mieszczących się w tych domach. Traktowanie dzielnic śródmiejskich jako osiedli mieszkaniowych należy uważać za niewskazane. Dzielnice centralne są poza tym miejscem lokalizacji budynków użyteczności publicznej, jak muzea, teatry, kina, cynki, sale koncertowe, sale zebrań itp. Obiekty te, poważne w swojej architekturze, stanowią otoczenie i zamknięcie widokowe głównych ulic i placów Osobną grupę budynków użyteczności publicznej stanowią wyższe uczelnie, szkoły zawodowe, szpitale, dworce kolejowe i dworce autobusowe, które nie powinny się znajdować w dzielnicach centralnych ani też w dzielnicach mieszkaniowych. Continue reading „Urzadzanie mieszkan”

Plastyfikatory.

Plastyfikatory. Etylocelulozę można mieszać z wielu różnymi typami plastyfikatorów oraz substancji modyfikujących. Do prawdziwych plastyfikatorów zalicza się takie materiały, jak estry lub chlorowane związki dwufenylowe. Do najcenniejszych plastyfikatorów należą następujące materiały: fosforan trójbutylu, fosforan trójkrezylu, fosforan trójfenylu, ftalan dwuetylu, ftalan dwubutylu, ftalan dwuamylu, stearynian butylu, stearynian amylu, olejan amylu, sebacynian dwubutylu, benzoesan benzylu, trójoctan gliceryny, plastyfikatory sulfamidowe, chlorowany dwuenyl itp. Również z etylocelulozą mieszają się wszystkie kwasy tłuszczowe, jak olej rycynowy, kwas stearowy, kwas oleinowy itp. Continue reading „Plastyfikatory.”

Dachówka zakladkowa

Dachówka zakładkowa ma na krawędziach podłużnych pojedyncze lub podwójne żłobki i występy. Przykryciu dachu występy jednej dachówki wchodzą w żłobki drugiej. Na tylnej stronie dachówki, podobnie jak w karpiówce znajduje się zaczep (nosek). Dachówka holenderska przypomina w przekroju poprzecznym literę ,,8 i dlatego nazywana jest również esówką. Dwa przeciwległe naroża dachówki są ścięte w celu zapewnienia przy kryciu dachu styku między dachówkami sąsiednich rzędów. Continue reading „Dachówka zakladkowa”

Obciazenie to moze byc równe calemu ciezarowi gruntu nad rura

Obliczenie najlepiej wykonać metodami graficznymi przez wyznaczenie sil normalnych w przekrojach i wielkości ich momentów w tych przekrojach. Należy tu przestrzegać, aby siły normalne nie wychodziły poza rdzeń przekroju, jeśli kanał jest murowany lub z betonu nieuzbrojonego. D. Dla kanałów o przekroju kołowym i dla sklepień kanałów, jeśli stanowią one część koła, można korzystać przy wyznaczaniu momentów oraz sił normalnych panujących w przekrojach miarodajnych ze wzorów przybliżonych podanych przez Voellmy. Jako przekroje miarodajne, to jest takie, w których momenty gnące i siły normalne mają największą wartość, przyjmujemy przekroje. Continue reading „Obciazenie to moze byc równe calemu ciezarowi gruntu nad rura”

Wartosci kata tarcia wewnetrznego gruntu

Wartości kąta tarcia wewnętrznego gruntu odpowiadające opisanym wyżej warunkom można znaleźć w wytycznych do obliczania ścian oporowych. Ustalona w wyżej podany sposób wielkość. Pll występuje przy ruchu konstrukcji obciążonej w kierunku działania siły, choćby wielkość tego ruchu była minimalna. Założenie to leży u podstawy klasycznych teorii parcia gruntu. W rzeczywistości parcie poziome ma większą wartość niż obliczone według tych teorii Pil Występuje tu tzw. Continue reading „Wartosci kata tarcia wewnetrznego gruntu”

WPLYW ENERGII CIEPLNEJ NA MIKROKLIMAT

WPŁYW ENERGII CIEPLNEJ NA MIKROKLIMAT W poprzednich rozdziałach przedstawiono rolę poszczególnych czynników w kształtowaniu mikroklimatu w budynkach dla zwierząt. Z łatwością daje się zauważyć, że o parametrach mikroklimatu decyduje energia występująca w procesie wymiany ciepła w danym obszarze powietrza wewnętrznego. Tak, więc, budynek inwentarski z jego kształtem zewnętrznym, oporami termicznymi przegród zewnętrznych oraz parametrami powietrza wewnętrznego można opisać strumieniem ciepła traconego przez przegrody zewnętrzne Qb. Natomiast warunki środowiskowe, łącznie z ,odpowiednim poziomem wilgoci i stanem zanieczyszczeń chemicznych, ustalają dany strumień powietrza wentylacyjnego, który wyprowadza z budynku strumień energii cieplnej Q o natężeniu strumieni energii cieplnej Qb i Qw decyduje następny czynnik, czyli klimat zewnętrzny. Natomiast obsada zwierzęca stanowi również dla mikroklimatu strumień energii cieplnej O k. Continue reading „WPLYW ENERGII CIEPLNEJ NA MIKROKLIMAT”

Wymiennik

Dotyczy to obecnie ogrzewanych jeszcze obiektów dla kur, trzody chlewnej i cieląt. Na rysunku zaznaczone są następujące strumienie energii cieplnej: ciepło emitowane przez zwierzęta 19 000 W, ciepło przenikające przez przegrody zewnętrzne 7000 W, ciepło wyprowadzane przez wentylacje 20 000 W. W wyniku działania czynnika oznaczonego literami WT do pomieszczenia. ponownie wraca 8000 Wf tym samym łączne straty wynoszą: 7000 + 12 000 = 19 000 W co znaczy, że są one równoważone przez ciepło emitowane przez zwierzęta i budynek nie wymaga ogrzewania. Przykładowe zastosowanie w RFN wymiennika rurowego w tuczarni. Continue reading „Wymiennik”

Natomiast wilgotne pomieszczenia przy wysokiej temperaturze powietrza, jak stwierdzil Ozdogny, powoduja wystepowanie kaszlu

Podczas gorącego suchego lata przy niedostatecznym obniżeniu temperatury nocą w pomieszczeniach inwentarskich przewidzianych na pobyt stały zwierząt mogą wystąpić parametry mikroklimatu niekorzystne dla zdrowia i produkcji zwierząt przykładem dowodzącym tego stwierdzenia są wyniki badań, które przeprowadzili uczeni amerykańscy: Bond, Helly i Heitmann. Natomiast wilgotne pomieszczenia przy wysokiej temperaturze powietrza, jak stwierdził Ozdogny, powodują występowanie kaszlu u świń. Analizując te informacje z łatwością można zauważyć, że już po przekroczeniu temperatury powietrza wewnętrznego około 22°C następuje spadek produkcji (spadek przyrostu masy), przy czym jest on największy u zwierząt o dużej masie ciała. W temperaturze powietrza około 37°C następują u zwierząt znaczne ubytki masy. Podniesienie wilgotności względnej powietrza przy wysokich temperaturach sprzyja szybkiemu rozwojowi bakterii i ogólnemu pogorszeniu stanu zdrowotnego zw ierząt. Continue reading „Natomiast wilgotne pomieszczenia przy wysokiej temperaturze powietrza, jak stwierdzil Ozdogny, powoduja wystepowanie kaszlu”